Invent Medic Sweden

Sista dag för handel med BTA i Invent Medic Sweden AB (publ)

I april 2018 genomförde Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) en företrädesemission i vilken även allmänheten inbjöds att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 1 288 928 aktier. Sista dag för BTA (Betald Tecknad Aktie) är den 28 maj 2018 och stoppdag är den 30 maj 2018.

180523 – Invent Medic – Sista dag för handel med BTA

1 288 928 aktier har registrerats hos Bolagsverket och dessa beräknas vara distribuerade till respektive VP-konto/depå den  1 juni 2018. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i Invent Medic till  10 311 428 stycken och aktiekapitalet uppgår till 1 031 142,80 SEK.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med företrädesemissionen.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 81 17 10
E-post: info@inventmedic.com

 

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt benämnd TVS som är ett icke-kirurgiskt hjälpmedel vid kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS är utvecklad i syfte att öka livsglädjen för de många kvinnor som idag känner sig osäkra och bundna av urinläckage pga. ansträngningsinkontinens. Produkten har validerats i en klinisk studie med goda resultat och är patenterad i USA och Europa. TVS baseras på samma vetenskapliga grund och har en liknande verkningsmekanism som den så kallade TVT-metoden, vilken är Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS kan dessutom användas under den tiden som andra icke-kirurgiska behandlingar genomförs så att kvinnan direkt kan få en lättnad. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter som ska vara lätta att använda. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se.