Invent Medic Sweden

Invent Medic Sweden AB:s företrädesemission övertecknad

Den 27 april 2018 avslutades teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) företrädesemission om cirka 19,3 MSEK inför planerad marknadslansering av TVS efter sommaren 2018. Företrädesemissionen tecknades till cirka
34 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 176 procent
. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 288 928 aktier och Invent Medic tillförs cirka 19,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka
1,4 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 4 maj 2018.

180504 – Invent Medic – Utfall i nyemissionen

VD Karin Bryder kommenterar

”Jag vill tacka samtliga som deltog i företrädesemissionen. Marknadslanseringen av TVS är planerad att ske efter sommaren 2018 och vi kommer att lansera TVS både mot konsumentmarknad och sjukvård. Jag ser mycket fram emot att lansera TVS, som kommer att öka livsglädjen för många kvinnor som idag känner sig osäkra och hämmade av sitt urinläckage.”

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen

Företrädesemissionen tecknades till 33 968 070 SEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 176 procent. 1 288 928 aktier nyemitteras och Invent Medic tillförs därmed cirka 19,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK. 1 218 162 aktier, motsvarande cirka 95 procent av den tecknade emissionsvolymen, tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 4 maj 2018. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Invent Medic att uppgå till 10 311 428 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 1 031 142,80 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av maj 2018.

Flaggning

Som en följd av företrädesemissionen har aktieägaren Lars-Olof Henrikssons innehav minskat till under tio procent av röster och kapital. Lars-Olof Henrikssons ägarandel uppgick före företrädesemissionen till 10,0 procent av röster och kapital och uppgår efter det att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket till 8,75 procent av röster och kapital.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med företrädesemissionen.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 81 17 10
E-post: info@inventmedic.com

 

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018. 

 

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt benämnd TVS som är ett icke-kirurgiskt hjälpmedel vid kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS är utvecklad i syfte att öka livsglädjen för de många kvinnor som idag känner sig osäkra och bundna av urinläckage pga. ansträngningsinkontinens. Produkten har validerats i en klinisk studie med goda resultat och är patenterad i USA och Europa. TVS baseras på samma vetenskapliga grund och har en liknande verkningsmekanism som den så kallade TVT-metoden, vilken är Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS kan dessutom användas under den tiden som andra icke-kirurgiska behandlingar genomförs så att kvinnan direkt kan få en lättnad. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter som ska vara lätta att använda. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se.