Invent Medic Sweden

Idag inleds teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s företrädesemission

Idag, den 12 april 2018, inleds teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) företrädesemission. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 27 april 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Invent Medic totalt cirka 19,3 MSEK före emissionskostnader. Invent Medic har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av emissionsvolymen, med bland annat styrelseledamöter i bolaget. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på Invent Medics (www.inventmedic.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

PM i pdf
Invent_Medic_Teaser_Webbversion_Villkor
Invent_Medic_Anmälningssedel_utan_TR

Emissionslikvidens användande
Emissionslikviden från förestående företrädesemission är avsedd att finansiera en utvidgad marknadslansering av TVS. Lansering kommer att ske både mot konsumentmarknaden och mot sjukvården eftersom detta bedöms öka tillgängligheten av produkten och ge Invent Medic utökade marknadsmöjligheter. Bolaget avser initialt att lansera TVS i Sverige och Norden efter sommaren 2018, varpå lansering kommer att ske i fler europeiska länder i samarbete med etablerade aktörer under 2019. Bolaget planerar även för marknadslansering i USA tillsammans med en samarbetspartner under 2020.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 12-27 april 2018.
 • Teckningskurs: 15,00 SEK per aktie.
 • Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 1 288 928 aktier, motsvarande cirka 19,3 MSEK.
 • Avstämningsdag: Avstämningsdag var den 6 april 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 april 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den
  5 april 2018.
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 6 april 2018 var registrerade som aktieägare i Invent Medic äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.
 • Antal aktier innan nyemission: 9 022 500 aktier.
 • Värdering (pre-money): Cirka 135,3 MSEK.
 • Teckningsförbindelser: Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka
  7,6 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av emissionsvolymen, med bl.a. styrelseledamöter i bolaget.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden
  12-25 april 2018.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den
  12 april 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av maj 2018.

Memorandum, teaser och anmälningssedel
Memorandum, teaser och anmälningssedel för företrädesemissionen finns nu publicerat på Invent Medics, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.inventmedic.com, www.aktietorget.se och www.sedermera.se). Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med företrädesemissionen.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:
Karin Bryder, VD
Telefon: 0723 81 17 10
E-post: info@inventmedic.com

 

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt benämnd TVS som är ett icke-kirurgiskt hjälpmedel vid kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS är utvecklad i syfte att öka livsglädjen för de många kvinnor som idag känner sig osäkra och bundna av urinläckage pga. ansträngningsinkontinens. Produkten har validerats i en klinisk studie med goda resultat och är patenterad i USA och Europa. TVS baseras på samma vetenskapliga grund och har en liknande verkningsmekanism som den så kallade TVT-metoden, vilken är Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. TVS kan dessutom användas under den tiden som andra icke-kirurgiska behandlingar genomförs så att kvinnan direkt kan få en lättnad. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa produkter till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter som ska vara lätta att använda. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se.

Invent Medic Sweden AB offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 12 april 2018. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (www.inventmedic.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt…