Invent Medic Sweden

Bokslutskommuniké för 2017-01-01 – 2017-12-31

Ladda ner 18-02-16 Bokslutskommuniké 2017

Tolv månader (januari – december 2017)
•Övriga rörelseintäkter uppgick till 153 (0) KSEK.
•Aktiverat arbete för egen räkning 694 (840) KSEK.
•Kostnaderna uppgick till 8 995 (5 083) KSEK.
•Resultatet före och efter skatt uppgick till -8 148 (-4 243) KSEK.
•Resultat per aktie uppgick till -0,90 (-0,53) SEK.
•Likvida medel uppgick till 6 027 KSEK (5 663) vid utgången av perioden.
•Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret2017-01-01 – 2017-12-31.

Fjärde kvartalet (oktober – december 2017)
•Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) KSEK.
•Aktiverat arbete för egen räkning 172 (412) KSEK.
•Kostnaderna uppgick till 3110 (989) KSEK.
•Resultatet före och efter skatt uppgick till -2938 (-577) KSEK.
•Resultat per aktie uppgick till -0,33 (-0,07) SEK.