Invent Medic Sweden

Delårsrapport juli – september 2017

Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för det tredje kvartalet 2017. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Delårsrapport juli – september 2017 i sin helhet

FORTSATT FOKUS PÅ CE-MÄRKNING OCH LANSERING I SVERIGE
VINNOVA BIDRAR INFÖR AKTIVITETER I RESTEN AV EUROPA
Sammanfattning av kvartalsrapporten

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (januari – september 2017)

 • Bolagets försäljning uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 153 (0) KSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning 522 (663) KSEK.
 • Kostnaderna uppgick till 5 886 (3 388) KSEK.
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -5 211 (-2 734) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,58 (-0,34) SEK.
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8 972 KSEK

TREDJE KVARTALET (juli – september 2017)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 153 (0) KSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning 170 (186) KSEK.
 • Kostnaderna uppgick till 2 076 (1 110) KSEK.
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -1 753 (-924) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 (-0,11) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Invent Medic erhåller bidrag från Vinnova med 170 000 SEKför projektet ”Förberedande arbete för lansering av TVS i Europa (exkl. Sverige)” 

Resultat i korthet

KSEK 2017 2016 2017 2016 2016
jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec
Rörelsens intäkter 323 186 675 663 840
Rörelsens kostnader -2 076 -1 110 -5 886 -3 388 -5 073
Rörelsens resultat -1 753 -924 -5 211 -2 725 -4 233
Periodens resultat -1 753 -924 -5 211 -2 734 -4 243

 

VD’s sammanfattning

”Vi arbetar intensivt mot vårt mål att kunna erbjuda alla kvinnor med ansträngningsinkontinens en produkt som kan bidra till en trygg vardag utan oro för vad som kan hända. Vår multicenterstudie pågår på kliniker runt om i Sverige och i dagsläget är drygt 60% av studiepopulationen rekryterad och prognoserna visar fortsatt att studien kommer att kunna slutföras enligt plan.”