Invent Medic Sweden

Delårsrapport januari-juni 2017

Sammanfattning av halvårsrapport

Se hela rapporten här

FÖRSTA HALVÅRET (januari – juni 2017)

 • Bolagets försäljning uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning 353 (477) KSEK.
 • Kostnaderna uppgick till 3 811 (2 278) KSEK.
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -3 458 (-1 810) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 (-0,23) SEK.
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 10 501 KSEK

ANDRA KVARTALET (april – juni 2017)

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Aktiverat arbete för egen räkning 170 (255) KSEK.
 • Kostnaderna uppgick till 2 183 (1 220) KSEK.
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -2 013 (-966) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,12) SEK.
 • o.m. 2016 aktiveras utvecklingskostnader som är relaterade till CE-märkning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Invent Medic meddelar den 5 maj 2017 att tidsplanen för lanseringen av TVS har uppdaterats. Enligt tidigare plan skulle den kliniska multicenterstudien av TVS färdigställas under Q2 2017 men på grund av hård belastning inom vården har f.n. ett mindre antal kliniker än beräknat hittills kunnat engageras i studien. Detta tillsammans med en brist på initial tid hos de kliniker som ingår i studien, har medfört en fördröjning av patientrekryteringen. Studien är nu beräknad att färdigställas under Q4 2017.
 • Invent Medic publicerar presentation av Lars Persson, Lars Wilander, Jan Clarén, Gun-Britt Fransson som föreslagna för omval till styrelsen samt Johan Wennerholm och Helena Liljedahl som föreslagna nya styrelseledamöter.
 • Invent Medics styrelseledamot Jan Claréns ägarandel i Invent Medic minskar till under 10 procent (som en följd av den företrädesemission som genomfördes i mars 2017).
 • Invent Medic rekryterar Elisabeth Sthengel som Design and Development Manager och Karianne Ellekrans som Marketing Manager.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Invent Medic erhåller bidrag från Vinnova med 170 000 SEKför projektet ”Förberedande arbete för lansering av TVS i Europa (exkl. Sverige)”
Resultat i korthet

KSEK

2017 2016 2017 2016

2016

apr-jun

apr-jun jan-jun jan-jun

jan-dec

Rörelsens intäkter

170

255

353 477

840

Rörelsens kostnader

-2183

-1220 -3811 -2278

-5073

Rörelsens resultat

-2013

-965 -3458 -1801

-4233

Periodens resultat

-2013

-966 -3458 -1810

-4243

Mellan fingrar vänster vid _red