Invent Medic Sweden

Intervju med VD Karin Bryder

Karin Bryder

Karin Bryder

Våren 2017 har varit en intensiv tid i Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”). Bolaget arbetar i högt tempo för att färdigställa den kliniska studien och CE-märkningen av TVS inför den kommande marknadslanseringen. Vidare har en företrädesemission genomförts. Under våren har bolaget även gjort nyrekryteringar till både personal och styrelse samt deltagit på mässor och knutit kontakt med bland annat de uroterapeuter och gynekologer som bolaget bedömer kommer utgöra Key Opinion Leaders och tidiga kunder i marknadslanseringen. Med anledning av dessa aktiviteter har en intervju med Invent Medics VD, Karin Bryder, genomförts.

170518 – VD-intervju

Kan du sammanfatta det viktigaste som hänt i Invent Medic sedan företrädesemissionens avslutande?

En viktig sak som jag vill belysa är den betydande förstärkning av vår organisation som skett, dels genom nyrekryteringar och dels genom inval av nya ledamöter till vår styrelse. På rekryteringssidan har vi anställt Elisabeth Sthengel som Design and Development Manager och Karianne Ellekrans som Marketing Manager. Elisabeth kommer initialt att leda den pågående kliniska studien av TVS tillsammans med Devicia som är det konsultbolag som har uppdraget att hantera olika aspekter kring den kliniska studien. Rekryteringen av Elisabeth är ett led i att stärka Invent Medics pågående arbete med att slutföra arbetet kring den kliniska studien av TVS inför CE-märkningen men också för att kunna hantera nya produkter inom området kvinnors hälsa. Karianne har mycket betydelsefulla erfarenheter avseende marknadsutveckling och kommer att leda det förberedande arbetet inför TVS introduktion på marknaden. Karianne ska även leda bolagets arbete kring skapandet av en profil inom kvinnors hälsa. Jag är övertygad om att Elisabeth och Karianne kommer att bidra positivt med sin respektive expertis. På årsstämman som hölls den 5 maj 2017 valdes även Helena Liljedahl och Johan Wennerholm in som nya ledamöter i Invent Medics styrelse. Helena Liljedahl har över 25 års erfarenhet av arbete inom marknad, försäljning, produktion, outsourcing, consulting, finans och ledningsarbete, framför allt på konsumentvaruföretag. Johan Wennerholm har omfattande erfarenhet från utveckling av medicintekniska produkter då han tidigare innehaft ledande positioner på ett antal biotechbolag. Tillsammans kommer de att bidra med  strategisk nyckelkompetens till styrelsen gällande kommersialisering av vår produkt. Min bedömning är att vi nu har uppnått den kritiska massa gällande kompetens i organisationen som behövs för att i högt tempo kunna avsluta studien av TVS och förbereda bolaget för kommersialiseringsfasen.

Under våren har Invent Medic även deltagit på ett antal branschträffar. Kan du berätta mer om dessa?

Med anledning av vår planerade produktlansering är det av yttersta vikt att vi är närvarande på relevanta kongresser och konferenser för att öka medvetenheten om vår produkt. Vi har deltagit dels på OGU-dagarna i Helsingborg den 24-25 april, organiserad av Svensk förening för obstetrik och gynekologi samt på Uroterapeutisk förenings kongress i Malmö den 10-12 maj. Under dessa konferenser har TVS tagits emot mycket väl och vi har lyckats etablera kontakt med ett stort antal läkare och uroterapeuter. Det är glädjande att dessa yrkesverksamma professioner inom vårt fält ger oss positiv respons på vår produkt eftersom de kommer att vara de som primärt kommer att rekommendera  TVS till vår målgrupp när produkten lanseras.

Vilken roll kommer de kontakter ni nu har etablerat spela i er kommande marknadslansering?

De kommer ha en mycket viktig roll. Att få med sig de personer i vården som direkt träffar vår målgrupp, så kallade Key Opinion Leaders, vid marknadslansering av en ny produkt inom sjukvården är avgörande eftersom en rekommendation från deras sida kan utgöra grunden för ny praxis om hur en viss sjukdom eller åkomma bör behandlas. Att nu ha etablerat kontakt med både läkare och uroterapeuter är därför mycket viktigt för oss eftersom det utgör en av hörnstenarna i en lyckad marknadslansering av TVS. Jag tror dessutom att mycket av vår tidiga försäljning kommer ske till kliniker som redan nu visat intresse för TVS och därför är det viktigt för oss att vi lägger mycket resurser på marknadsbearbetning och fortsätter synas på branschträffar.

Kan du berätta mer om pågående aktiviteter i bolaget?

Jag vill poängtera att det är febril aktivitet i bolaget med många pågående aktiviteter. Vi arbetar, som vi tidigare berättat om, fokuserat och intensivt med att genomföra och färdigställa den kliniska studien av TVS. Det är med anledning av att vi vill driva detta arbete så effektivt som möjligt som vi har anställt Elisabeth Sthengel eftersom hon har stor erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt och kliniska studier. Parallellt med detta arbetar vi, under Karianne Ellekrans ledning, även hårt med att förbereda bolaget för kommersialisering eftersom vi vill vara redo att gå till marknad så fort studien är avslutad och TVS är CE-märkt. Vår huvudsakliga målsättning är att hålla den tidsplan vi har kommunicerat. Den intensiva aktiviteten i bolaget och den positiva respons vi nu har fått på branschträffar ger oss goda förhoppningar om att detta kan ske.


För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:
Karin Bryder, VD
Telefon: 0706-83 41 44
E-post: info@inventmedic.com

 

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se.