Invent Medic Sweden

Intervju med VD Karin Bryder

Våren 2017 har varit en intensiv tid i Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”). Bolaget arbetar i högt tempo för att färdigställa den kliniska studien och CE-märkningen av TVS inför den kommande marknadslanseringen. Vidare har en företrädesemission genomförts. Under våren…

Kommuniké från årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

170505 – Kommuniké årsstämma

Idag, den 5 maj 2017, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Ansvarsfrihet
Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sex ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med vardera ett prisbasbelopp till fyra ordinarie styrelseledamöter vilka är oberoende mot större aktieägare i bolaget. Vidare beslutade stämman att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Jan Clarén, Gun-Britt Fransson, Lars Persson och Lars Wilander omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Helena Liljedahl och Johan Wennerholm nyväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Lars Persson. Vidare beslutade stämman att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Lars Nilsson som huvudansvarig revisor nyväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen i enlighet med nedanstående:

Tidigare lydelse Beslutad lydelse
§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ordinarie ledamöter, med lägst noll och högst fem suppleanter.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ordinarie ledamöter, med lägst noll och högst fem suppleanter.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

§ 12 Avstämningsförbehåll

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

 

Lund i maj 2017
Invent Medic Sweden AB (publ)
STYRELSEN

 

 

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:
Karin Bryder, VD
Telefon: 0706-83 41 44
E-post: info@inventmedic.com


Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se.