Invent Medic Sweden

Invent Medic Sweden AB:s företrädesemission övertecknad

Pressmeddelande
2017-03-29

Den 23 mars 2017 avslutades teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) företrädesemission om högst 10,2 MSEK. Företrädesemissionen tecknades till cirka 19 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 186 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 002 500 aktier och Invent Medic tillförs cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,9 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 29 mars 2017.

 PM som pdf

VD Karin Bryder kommenterar
”Det är glädjande att kunna meddela att företrädesemissionen om 10,2 MSEK blev övertecknad och att Invent Medic därmed tillförs fullt emissionsbelopp. Detta möjliggör för oss att arbeta vidare i högt tempo med vår kliniska studie av TVS, CE-märkning av produkten och den planerade marknadslanseringen. Det möjliggör vidare en ökning av tempot i vårt arbete med att kunna lansera TVS i övriga Europa och USA och gör dessutom att vi kan undersöka möjligheter att bredda vår produktportfölj. Jag vill tacka alla som har valt att investera i Invent Medic”, kommenterar Karin Bryder, VD för Invent Medic.

Teckning och tilldelning
Företrädesemissionen tecknades till 18 989 340,00 SEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 186 procent. 1 002 500 aktier nyemitteras och Invent Medic tillförs därmed cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,9 MSEK. 924 255 aktier (motsvarande cirka 92 procent) tilldelas tecknare med företrädesrätt. Genom ingångna avtal om teckningsförbindelser samt företrädesrätt tilldelas styrelseledamöterna Lars Persson och Lars Wilander samt VD Karin Bryder (via bolag) totalt 48 169 aktier (motsvarande cirka 4,8 procent av emissionsvolymen). Tilldelning har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som angivits i bolagets memorandum. De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka skickas ut idag, den 29 mars 2017. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller ej avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital
När Invent Medics företrädesemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 9 022 500 stycken och aktiekapitalet att uppgå till 902 250,00 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen. Registrering beräknas att ske i mitten av april 2017.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med företrädesemissionen.

______________

För information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:
Karin Bryder, VD
Telefon: 0706-83 41 44
E-post: info@inventmedic.com

______________

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2017.

______________

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se.

Invent Medic Sweden AB: Offentliggörande av memorandum

Pressmeddelande

2017-03-07

170307 – Offentliggörande av memorandum

Invent Medic – Memorandum

Den 9 mars 2017 inleds teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) företrädesemission av aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum. Memorandumet finns att tillgå via bolagets (www.inventmedic.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel kommer att offentliggöras i samband med att teckningstiden inleds.

Teckningstiden löper till och med den 23 mars 2017. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Invent Medic cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader. Invent Medic har på förhand erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 28 procent av emissionslikviden. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med företrädesemissionen. 

För information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:
Karin Bryder, VD
Telefon: 0706-83 41 44
E-post: info@inventmedic.com

 

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2017.

 

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se.