Invent Medic Sweden

Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

170222 – Stämmokommuniké pdf

Idag, den 22 februari 2017, hölls extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Beslutet fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om företrädesemission

Bolagsstämman godkände styrelsens beslut om företrädesemission i enlighet med nedanstående villkor:

Att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 100 250,00 kronor genom nyemission av högst 1 002 500 aktier envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor till en teckningskurs om 10,20 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 10 225 500,00 kronor.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt:

1.        Emissionen skall ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

2.        Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara den 3 mars 2017. Även annan kan teckna i emissionen.

3.        För varje tecknad aktie skall erläggas 10,20 kronor kontant.

4.        Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 9 mars 2017 till och med den 23 mars 2017. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen skall ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

5.        För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid skall ske.

I första hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

6.        De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

7.        Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Lund i februari 2017
Invent Medic Sweden AB (publ)

STYRELSEN

För mer information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:
Karin Bryder, VD
Telefon: 0706-83 41 44
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017.
Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se.

 

Invent Medic Sweden AB har erhållit certifiering av bolagets kvalitets-ledningssystem

170221 – PM i pdf

Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) har nu erhållit certifieringsbeslut och därmed ett certifikat på bolagets kvalitetsledningssystem. Certifikatet intygar att Invent Medic har ett kvalitetsledningssystem för medicintekniska produkter som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 13485 avseende utveckling, produktion och distribution av produkter för att förebygga eller lindra sjukdomar eller skador relaterade till kvinnors hälsa. Invent Medics kvalitetsledningssystem har certifierats av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (”SP”), vilka agerar som bolagets Notified Body.

Invent Medic har valt att etablera och certifiera ett kvalitetsledningssystem enligt SS-EN ISO 13485 som ett steg för att kunna CE-märka bolagets produkt TVS. Nästa steg mot att denna CE-märkning utgörs bland annat av genomförande av den kliniska multicenterstudien som inleddes i slutet av 2016. När multicenterstudien är avslutad och rapporterad kommer alla data avseende produkten (s.k. teknisk fil) sammanställas och därefter granskas av SP – vartefter en CE-märkning av produkten kan ske. Certifiering av kvalitetsledningssystemet är även ett led i bolagets utveckling mot att kunna handha ytterligare medicintekniska produkter inom området kvinnlig hälsa.

VD Karin Bryder kommenterar
”I och med certifieringen av vårt kvalitetsledningssystem har vi uppnått en betydelsefull milstolpe. Certifieringen är ett steg för att kunna CE-märka vår produkt TVS. Certifieringen möjliggör även att vi kan förvärva och/eller in-licensiera strategiskt kompletterande produkter inom området kvinnors hälsa. Nu ser vi fram emot genomförande och utvärdering av den kliniska studien, CE-märkning och marknadslansering av vår produkt.”

För mer information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:
Karin Bryder, VD
Telefon: 0706-83 41 44
E-post: info@inventmedic.com

Denna information är sådan information som Invent Medic Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017.
Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället. Invent Medic Sweden AB är noterat på AktieTorget. Ticker är IMS och aktiens ISIN-kod är SE0007603402. För mer information se www.inventmedic.com och www.aktietorget.se.