Invent Medic Sweden

Kommuniké från årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ)

Idag, den 4 maj 2016, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Kommuniké i pdf

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode skall utgå med vardera ett prisbasbelopp till oberoende styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att en revisor skall utses samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor

Stämman beslutade att Jan Clarén, Lars Persson och Lars Wilander (oberoende ledamot) omväljs som styrelseledamöter samt att Gun-Britt Fransson (oberoende ledamot) nyväljs som styrelseledamot. På stämman beslutades även om omval av styrelseordförande Lars Persson. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Lars Nilsson (anställd hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Lund i maj 2016

Invent Medic Sweden AB (publ)

STYRELSEN

För information om Invent Medic Sweden AB, vänligen kontakta:

Karin Bryder, VD
Telefon: 0706-83 41 44
E-post: info@inventmedic.com

 

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Produkten baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och skulle därmed kunna få ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället.